Enkel via de website www.atletix.org/public ( geen inschrijving ter plekke)

BELANGRIJKE DATA

 • Maandag 13/06/22 – 10u00 : Sluiting van de inschrijvingen
 • Donderdag 16/06/22 – 20u00 : Startlijsten online
 • 1 uur voor de proef: Serie – en baanindeling (ter plekke)

Bevestiging van deelname: de atleten moeten hun identiteitsbewijs op de dag van de bijeenkomst, ten laatste 90 minuten voor het evenement, aan het secretariaat overhandigen om hun aanwezigheid te bevestigen.

ANDERE INFORMATIE

 • De inschrijving van een deelnemer wordt gevalideerd als de onderstaande 2 punten worden gerespecteerd:
  • zijn online inschrijving is voltooid vóór de sluitingsdatum van de inschrijvingen
  • de betaling van de deelnamekosten is afgerond uiterlijk binnen 24 uur na de sluitingsdatum van de inschrijving. (het bewijs moet per e-mail worden toegestuurd als de betaling in de laatste 72 uur voor de sluiting van de inschrijving wordt gedaan)
 • Een deelnemer die niet in het programma is opgenomen, krijgt zijn geld binnen 14 dagen terugbetaald.
 • Een deelnemer zal binnen de 14 dagen terugbetaald worden indien hij zijn inschrijving annulleert voor donderdag 16/6/22 om 16h00.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om :
  • Om na de officiële deadline, bepaalde atleten in te schrijven die daarom verzoeken.
  • om de inschrijvingen eerder te sluiten als het maximumaantal atleten is bereikt
 • De registratie valideert het akkoord met het gebruik van de beeldrechten door de organisator van elke atleet of persoon aanwezig op de dag van het evenement in volledige naleving van de RGPD regelgeving.
 • SEN-JUN-SCO-CAD : 7€ / proef
 • BEN-PUP-MIN : 3€ / proef
 • Maandag 13/06/22 – 10h00 : Sluiting inschrijvingen
 • Donderdag 16/06/22 – 20h00 : Startlijsten online
 • 1h voor de proef : Serie – en baanindeling (ter plekke)

Sommige proeven zijn beperkt in het aantal deelnemers:

 • Loopnummers: geen limiet
 • Werpnummers: 10 deelnemers
 • Springnummers: 10 deelnemers
 • Polsstokpringen: 10 deelnemers

Voor de selectie en verdeling van de reeksen/vlaktes houdt de organisatie rekening met de SB’s van 2022*.

* De organisatie heeft het recht uitzonderingen toe te staan op basis van de SB 2021 en PB.

 • Halve fond: Victor Boin Stadion
 • Sprintnummers: Koning Boudewijn Stadion (bocht tussen 100m en 200m) & Victor Boin Stadion
 • Kogelstoten en speerwerpen: werpveld in het Victor Boin stadion
 • Verspringen, polsstokspringen, hoogspringen: In het Koning Boudewijnstadion +/- 1 uur (afhankelijk van het onderdeel) voor de start van de proef.
 • Wheelers : At the 100m start. Between xxhxx and xxhxx. The wheelers can go on the track to make the adjustments of the turns
 1.  Klachten betreffende uitrusting of faciliteiten moeten worden gericht aan de scheidsrechter, zodra zij worden opgemerkt.
 2.  Klachten over de prestatie, classificatie of diskwalificatie van een atleet moeten in eerste instantie mondeling worden ingediend bij de scheidsrechter, binnen 30′ na de bekendmaking van het resultaat van het betreffende evenement.
  •  Wanneer een mondelinge klacht niet wordt aanvaard, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de terreinscheidsrechter binnen 30 minuten na de afwijzing van de mondelinge klacht. Hij zal een beroepscommissie bijeenroepen.
  • Opdat de terreinscheidsrechter kan beoordelen of de klacht binnen de gestelde termijnen is ingediend, zien de organisatoren erop toe dat elke uitslag aan het einde van het evenement wordt bekendgemaakt, hetzij door middel van een microfoon, hetzij door affichering op een gemakkelijk toegankelijke plaats.
  • Het precieze tijdstip van bekendmaking van de resultaten wordt op de resultaten vermeld.
 3. Klachten tegen een scheidsrechter of een ander lid van de jury betreffende de toepassing of interpretatie van de regels moeten worden ingediend binnen tien volle dagen vanaf de dag die volgt op de bijeenkomst.
  • Om ontvankelijk te zijn moeten de in dit punt vermelde klachten ondertekend worden door twee bestuurders, onder wie de voorzitter of de secretaris van de kring, en per aangetekend schrijven aan de secretaris-generaal worden toegezonden of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op het secretariaat van de L.B.F.A. Behoudens in naar behoren vastgestelde gevallen van fraude zijn klachten die na het verstrijken van deze termijn worden ingediend, niet ontvankelijk.
  • Klachten ingediend bij de L.B.F.A. worden onderzocht door de Franstalige Officials Commissie, of door de Raad van Bestuur, of door de Raad van Bestuur. Het is zonder beroep.
  • De B.O.D. is bevoegd om, binnen de grenzen van de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk, hetzij op eigen initiatief, hetzij na onderzoek van een klacht, over te gaan tot elke rectificatie van de indeling van een wedstrijd. Na onderzoek van de klachten en eventuele correcties wordt het algemeen klassement door de organisator vastgesteld en medegedeeld. Behalve in geval van fraude, zijn zij definitief.

De organisator zal de atleten van het werpen van machines voor elke wedstrijd voorzien. De atleet die met zijn eigen machine wil lanceren moet het uiterlijk 60 minuten voor de start van de wedstrijd wegen.

Het zal worden goedgekeurd door de ambtenaar die voor dit doel is aangewezen. Vanaf dit moment zal de atleet het pas aan het begin van de wedstrijd kunnen herstellen.